11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد هانیا مازوجی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/24 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
جذب و تخريب  نوري  همزمان آنتي بيوتيك تتراسايكيلين از محلول¬هاي آبي توسط نيمه رساناي BiOI بر روي كلينوپتيلوليت فرآوري شده

نام دانشجو:
هانیا مازوجی

استاد راهنما اول:
دکتر روجیار اکبری سنه - استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد راهنما دوم:
دکتر فرهاد رحمانی چیانه - استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر بهمن احمدی - استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر رضا بیگ زاده - دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر مجتبی امینی نسب - دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی شیمی