10 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای نیما کاظمی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰

عنوان پایان نامه: شمارش جمعیت با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال در تصاویر دیجیتال

نام دانشجو: نیما کاظمی

استاد راهنما: دکتر هادی جهانی راد

داور داخلی اول: دکتر فریدون حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 

داور داخلی دوم: دکتر محمد رزاقی_دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall۳ 

 

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی