27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد یاسان باسره مورخ 1402/11/15 ساعت 13:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/15 ساعت 13:00

عنوان پایان نامه: شبيه سازي cfd براي بررسي كيفيت اختلاط توسط همزن هايي با تيغه هايي به اشكال هندسي مختلف

نام دانشجو: یاسان باسره

 

استاد راهنما اول: دکتر رضا  بيگ زاده

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر فرانك اخلاقيان طاب

استاد داور خارجي اول: دکتر اميد احمدي

 

گروه: مهندسی شیمی