04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فرزان استيفايي مورخ 1402/11/24 ساعت 10:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: فرزان استيفايي

زمان دفاع:  مورخ 1402/11/24 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: : بررسي وصله هاي كامپوزيتي و بهينه سازي آن با استفاده از روش تاگوچي

 

استاد راهنما اول: دکتر سيروان محمدي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر سيد كيهان حسيني

استاد داور داخلي اول: دکتر بهمن احمدي

استاد داور خارجي اول: دکتر سيروان فرهادي

 

گروه: مهندسی شیمی