15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهرداد مرادویسی مورخ 1402/11/01 ساعت 10:00 گروه مکانیک

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/01 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: بررسي تأثير زواياي قالب بر دامن تغيير فرم در فرآيند اكستروژن انبساطي چرخه اي با استفاده از روش المان محدود

نام دانشجو: مهرداد مرادویسی

 

استاد راهنما اول: دکتر آرمان حسني

استاد ناظر دفاع اول: دکتر سيد كيهان حسيني

استاد داور داخلي اول: دگتر بهمن احمدي

استاد داور خارجي اول: دکتر جلال خدائي

 

گروه: مهندسی مکانیک