15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حمه طاهركريم سه ر كار مورخ 1402/10/30 ساعت 16:00 گروه عمران

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/30 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه: تجزيه و تحليل خواص جريان پله هاي متناوب سرريزهاي پلكاني با استفاده از نرم افزار فلو تري دي

نام دانشجو: حمه طاهركريم سه ر كار

 

استاد راهنما اول: دکتر جميل بهرامي

استاد راهنما دوم: دکتر محسن  ايثاري

استاد مشاور اول: دکتر كاوه زيدان عبدالرحمان

استاد مشاور دوم: دکتر احمد عثمان كيوان

استاد ناظر دفاع اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد داور داخلي اول: دکتر حامد فاروقي

استاد داور داخلي دوم: دکتر كامران چپي

 

گروه: مهندسی عمران