19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فرزین عبدی مورخ 1402/06/30 ساعت 14:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
بهبود پيش بيني بار بلند مدت در ريزشبكه به كمك الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام دانشجو:
فرزین عبدی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق