19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد نرگس دوستکامی مورخ 1402/06/29 ساعت 14:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
ارزيابي خواص و عملكرد فتوكاتاليستي نانوالياف كامپوزيتي Bentonite-TiO2 در حذف آلاينده دارويي ديكلوفناك

نام دانشجو:
نرگس دوستکامی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی