19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد علی مهردادی مورخ 1402/06/29 ساعت 09:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه:
بهينه سازي داده-محور انبار و بازپركني قفسه هاي فروشگاه هاي بزرگ بر اساس تحليل سبد مشتري

نام دانشجو:
علی مهردادی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع