04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد محمد فرجی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/21 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
انتخاب ويژگي چندبرچسبه با استخراج همبستگي برچسب سراسري و محلي

نام دانشجو:
محمد فرجی

استاد راهنما اول: اخلاقيان طاب فردين

مرتبه علمي :دانشيار

استاد مشاور اول: سيدي سيدامجد

مرتبه علمي :

 

استاد ناظر دفاع اول: بيگ زاده نوعي برمك

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي اول: پيرمحمدياني روجيار

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور خارجي اول: رمضاني محسن

مرتبه علمي :استاديار

 

گروه: مهندسی کامپیوتر