19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد صبا قيطاسي مورخ 1402/06/29 ساعت 12:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
توليد بيوديزل از پسماند روغن پخت و پز با استفاده از خاكستر پوست پسته

نام دانشجو:
صبا قيطاسي

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی