18 01 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم آذرهدی زارعی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/11/04 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
تخصيص بهينه منابع در محاسبات ابري موبايل

نام دانشجو:
آذرهدی زارعی

استاد راهنما: 
دکتر محمد فتحی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر میثم اکبری_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر مهسا شیرزادیان گیلان_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر سعدون عزیزی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی