28 01 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای سرکوت نیکخواه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
یک شنبه مورخ 1401/11/25 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
اندازه گيري گراديومتري با استفاده از حسگرهاي مغناطيس-القايي به صورت افقي و مقايسه با اندازه گيري هاي مگنتومتر پروتون (مطالعه موردي)

نام دانشجو:
سرکوت نیکخواه

استاد راهنما اول: 
دکتر هاشم شاهسونی_دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر مسعود ابراهیمی_دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر حاجی حسین عزیزی_استاد گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر کامران مصطفائی_استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی معدن

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی