06 06 2022

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند:

سخنرانی علمی:

موضوع:
گراف دانش و کاربردها

ارائه دهنده:
دکتر محسن کاهانی استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ و زمان: دوشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ 

مکان: تالار شیبانی دانشکده مهندسی