02 05 2022

شاخه دانشجویی انجمن IEEE دانشگاه کردستان و انجمن مهندسی برق دانشگاه کردستان برگزار می کنند:

همایش کارآفرینی

مکان: تالار شیبانی (دانشکده مهندسی ) 
زمان برگزاری:  یکشنبه 25 اردیبهشت ماه  1401
ساعت: 10 تا 12