مدیر گروه

حاصل امینی خوشالان
مدیر گروه مهندسی معدن
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی استخراج معدن ​​​​​​​
دانشکده: دانشکده مهندسی

پست الکترونیکی: h.amini [at] uok.ac.ir
نشانی: دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی - گروه معدن

کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها

جلال کرمی
ایمیل: j.karami@uok.ac.ir
داخلی: 3394