مقطع کارشناسی


مهندسی صنایع

مقطع کارشناسی ارشد


مهندسی صنایع-بهینه‌سازی سیستم‌ها (سیستم‌های تولید و خدمات)

مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

مهندسی صنایع-بهینه‌سازی سیستم‌ها (سیستم‌های تولید و خدمات) (پردیس)

مقطع دکتری


مهندسی صنایع-بهینه‌سازی سیستم‌ها