آزمایشگاه‌های آموزشی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن


Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه مکانیک خاک


Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه مقاومت مصالح


Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه هیدرولیک


Responsive Image
Responsive Image

کارشناس آزمایشگاه

داوود رفیعی
d.rafiee@uok.ac.ir
داخلی: 3393
 
سجاد میرزایی
s.mirzaei@uok.ac.ir
داخلی: 3393