04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد محمد ایازی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
موازي سازي لايه هاي شبكه ي كانولوش و تنظيم پارامتر لايه ها، مبتني بر يادگيري تقويتي جهت تشخيص تومور مغزي

نام دانشجو:
محمد ایازی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق