04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژینو سفاحی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/27 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
تحليل و تشخيص بيماري هاي مرتبط با مغز بر اساس روش هاي مبتني بر كاوش گراف

نام دانشجو:
 ژینو سفاحی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر