04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حدیث حسين ابادي

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 13:00

عنوان پایان نامه:
مطالعه مكانيزم حملات منجر به گم شدن پكت ها در شهر هوشمند شبيه سازي شده كنگاور در محيط مبتني بر Veins

نام دانشجو:
حدیث حسين ابادي

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر