11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سیدمهدی سادات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
قيمت گذاري و مديريت موجودي زنجيره تامين دو سطحي براي اقلام در حال رشد

نام دانشجو:
سیدمهدی سادات

استاد راهنما اول: 
دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر هیوا فاروقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر صعدون عزیزی_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر انور محمودی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع