11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم الهام امیری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
بهبود كيفيت تبديل سري زماني به گراف‌ پديداري نفوذپذير محدود، با ايجاد نسخه وزن‌دار و پيش‌بيني پيوند

نام دانشجو:
الهام امیری

استاد راهنما اول:
دکتر صادق سلیمانی - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر پرهام مرادی - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر سید امید رستگار - دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر علیرضا عبدالله پوری - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر سیدامیر شیخ احمدی

گروه: مهندسی کامپیوتر