24 05 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم حسنا صیدمرادی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
یکشنبه مورخ 1401/03/8 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه:
توسعه يك مدل زنجيره تأمين پايدار براي كالاهاي فاسد شدني، با تقاضاي احتمالي

نام دانشجو:
حسنا صیدمرادی

استاد راهنما: 
دکتر محمود شهرخی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

داور داخلی اول:
دکتر جمال ارکات_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

داور داخلی دوم: 
دکتر انور محمودی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی