07 05 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای محمد رامین دانش پرور

زمان دفاع:
چهارشنبه مورخ 1401/02/21 ساعت 08:30

عنوان پایان نامه:
بررسي‌عملكرد حرارتي‌–‌هيدروديناميكي بافل‌هاي هليكس در مبدل‌هاي ‌حرارتي پوسته و لوله توسط تكنيك‌هاي ديناميك سيالات محاسباتي و الگوريتم ژنتيك

نام دانشجو:
محمد رامین دانش پرور

استاد راهنما: 
دکتر رضا بیگ زاده

داور داخلی:
دکتر روجیار اکبری سنه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

داور خارجی: 
دکتر مسعود رحیمی_استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی

گروه: مهندسی شیمی

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی