04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فوزيه اخگراميرابادي مورخ 1402/11/25 ساعت 09:30 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: فوزيه اخگراميرابادي

زمان دفاع: 1402/11/25 ساعت 09:30

عنوان پایان نامه: : سنتز و مطالعه نانو الياف فتوكاتاليستي تيتانيوم اكسيد دوپ شده با نيتروژن جهت حذف تتراسايكلين از پساب

 

استاد راهنما اول: دکتر مهرداد خامفروش

استاد مشاور اول: دکتر فرهاد رحماني چيانه

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر سيد اميد رستگار

استاد داور خارجي اول: دکتر رزگار احمدي

 

گروه: مهندسی شیمی