09 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد كيهان گره باني كيوناني مورخ 1402/10/26 ساعت 11:30 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/26 ساعت 11:30

عنوان پایان نامه: جذب كننده فراماده پلاسموني به كمك گرافن-پليمر براي تشخيص گاز

نام دانشجو: كيهان گره باني كيوناني

 

استاد راهنما اول: دکتر محمد رزاقي

استاد راهنما دوم: دکتر سيد كيهان  حسيني

استاد ناظر دفاع اول: دکتر برمك  بيگ زاده نوعي

استاد داور داخلي اول: دکتر هادي جهاني راد

استاد داور خارجي اول: دکتر عبدالله حسن زاده

 

گروه: مهندسی برق