09 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد يوسف عزيزپور مورخ 1402/11/01 ساعت 14:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/01 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه: بررسي اختلاط در راكتورهاي CSTR چندهمزنه توسط شبيه‌سازي CFD

نام دانشجو: يوسف عزيزپور

 

استاد راهنما اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد ناظر دفاع اول: دکتر حاصل اميني خوشالان

استاد داور داخلي اول: دکتر فرانك اخلاقيان طاب

استاد داور خارجي اول: دکتر ارسلان پرواره

 

گروه: مهندسی شیمی