19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد محمد هادي قورقي مورخ 1402/06/29 ساعت 09:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه:
بررسي تنش زدايي با استفاده از ميدان الكترومغناطيسي متناوب به روش تصويربرداري XRD

نام دانشجو:
محمد هادي قورقي

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی