19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد شکیلا جهان بین مورخ 1402/06/30 ساعت 11:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
استفاده از الگوريتم بهينه سازي سياسي به منظور دستيابي به عدالت در سيستم هاي پيشنهاد دهنده چند ذي نفع

نام دانشجو:
شکیلا جهان بین

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر