19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد شبنم پورطهماسبي مورخ 1402/06/30 ساعت 11:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
تدوين برنامه بازرسي فني و سياست نگهداري و تعميرات اقتضايي و كنترل موجودي قطعات براي حداكثرسازي دسترسي‌پذيري سيستم با حداقل هزينه

نام دانشجو:
 شبنم پورطهماسبي

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع