04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ادریس همایون نژاد مورخ 1402/06/27 ساعت 16:45

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/27 ساعت 16:45

عنوان پایان نامه:
تجزيه و تحليل عملكرد ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي

نام دانشجو:
ادریس همایون نژاد

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی