20 12 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد محمدعلی نظری مورخ 1402/09/13 ساعت 11:00 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/09/13 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
مديريت بهينه تاب آوري در سيستم هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن مدل حادثه و اثر ذخاير انرژي سيار

نام دانشجو:
محمدعلی نظری

 

استاد راهنما اول: دکتر نوید رضائي

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد راهنما دوم: دکتر حسن بيوراني

مرتبه علمي :استاد

 

استاد ناظر دفاع اول: رضا بيگ زاده

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد داور داخلي اول: دکتر محمد مرادي

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي دوم: دکتر هيمن گل‌پيرا

مرتبه علمي :دانشيار

 

گروه: مهندسی برق