09 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد بهرام سميعي مورخ 1402/10/26 ساعت 10:00 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/26 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: مدل سازي سلول خورشيدي پروسكايتي ساختار معكوس

نام دانشجو: بهرام سميعي

 

استاد راهنما اول: دکتر محمد رزاقي

استاد مشاور اول: دکتر مهسا مرادبيگي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر برمك بيگ زاده نوعي

استاد داور داخلي اول: دکتر هادي جهاني راد

استاد داور خارجي اول: دکتر عبدالله حسن زاده

 

گروه: مهندسی برق