11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خاطره امیری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/27 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
قيمتگذاري و تعيين درجه سبز محصول در زنجيره تأمين دو كاناله و تاثير قراردادهاي هماهنگي

نام دانشجو:
خاطره امیری

استاد راهنما اول: 
دکتر انور محمودی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر فرهاد رحمانی چیانه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر حمید فرورش_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع