17 03 2022

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان برگزار می‌کند:

وبینار An Introduction to Cloud Computing in Action

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان برگزار می‌کند:


 وبینار An Introduction to Cloud Computing in Action(opportunities for developers)


👤 ارائه‌دهنده:
بختیار صادقی
Senior Reliability Engineer at IBM


🗓 زمان:
پنجشنبه 26 اسفند ماه 1400
⏰ ساعت: 10


🚻شرکت برای عموم آزاد است


🔗 آدرس وبینار (به عنوان میهمان وارد شوید) :
🌐 https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall5