11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد احسان اکبری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/11/24 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
ارائه  روش شناسايي اكتيو-پسيو جزيره¬اي شدن ريزشبكه¬هاي داراي PV با ناحيه غيرقابل تشخيص كوچك

نام دانشجو:
احسان اکبری

استاد راهنما اول: 
دکتر نوید رضائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر رضا بیگ زاده_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هادی طاریمرادی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر محمد مرادی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق