04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد جعفر احمدی مورخ 1402/11/25 ساعت 12:00 گروه معدن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: جعفر احمدی

زمان دفاع: مورخ 1402/11/25 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه: آناليز حساسيت پارامترهاي مورد استفاده در مدلسازي سه بعدي يك ذخيره، معدن كوركوره

 

استاد راهنما اول: دکتر هاشم شاهسوني

استاد ناظر دفاع اول: دکتر سيد كيهان حسيني

استاد داور داخلي اول: دکتر كامران مصطفائي

استاد داور خارجي اول: دکتر مهدي كرد

 

گروه: مهندسی معدن