04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد صبا مهاجر مورخ 1402/11/24 ساعت 12:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: صبا مهاجر

زمان دفاع: مورخ 1402/11/24 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه: مشخصه يابي و بررسي كارايي نوري فوتوكاتاليست هاي اتصال ناهمگون مغناطيسي بيسموت بنيان

 

استاد راهنما اول: دکتر روجيار اكبري سنه

استاد مشاور اول: دکتر فرهاد رحماني چيانه

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر مهرداد خامفروش

استاد داور خارجي اول: دکتر سيد اميد رستگار

 

گروه: مهندسی شیمی