04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد زینب محمدبیگی مورخ 1402/11/25 ساعت 08:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: زینب محمدبیگی

زمان دفاع: مورخ 1402/11/25 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه: سنتز و مطالعه نانوالياف فتوكاتاليستي اكسيد تيتانيم اصلاح شده توسط سولفات براي حذف آلاينده تتراسايكلين از آب

 

استاد راهنما اول: دکتر مهرداد خامفروش

استاد مشاور اول: دکتر فرهاد رحماني چيانه

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر سيد اميد رستگار

استاد داور خارجي اول: دکتر رزگار احمدي

 

گروه: مهندسی شیمی