19 09 2022

لیست جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی - شهریور ۱۴۰۱

لیست جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی - شهریور ۱۴۰۱

نام دانشجو: احسان رشیدی

استاد راهنما: دکتر محمد رزاقی

داور داخلی: دکتر هادی جهانی راد

داور خارجی: دکتر عبدالله حسن زاده

ناظر: دکتر نوید رضائی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰ سایت آموزشی کامپیوتر

 

نام دانشجو: احسان یزدانی

استاد راهنما: دکتر انور محمودی

استاد مشاور: دکتر احسان ارجمند

داور داخلی: دکتر هیبت الله صادقی

داور خارجی: دکتر هیوا فاروقی

ناظر: دکتر یزدان باتمانی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: ارغوان محمدی

استاد راهنما: دکتر نوید رضائی

داور داخلی: دکتر مهرداد غلامی

داور داخلی: دکتر هادی طاریمرادی

ناظر: دکتر رضا بیگ زاده

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۱۵ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: آرمان جعفری

استاد راهنما: دکتر حسن بیورانی

داور داخلی: دکتر برمک بیگ زاده نوعی

داور داخلی: دکتر قباد شفیعی

ناظر: دکتر سید کیهان حسینی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: آرمان لهونیان

استاد راهنما: دکتر مسعود خلیقی

داور داخلی: دکتر آرمان مام عزیزی

داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی

ناظر: دکتر سید امید رستگار

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: ئاسو مفاخری

استاد راهنما: دکتر صادق سلیمانی

داور داخلی: دکتر پرهام مرادی

داور داخلی: دکتر محمد فتحی

ناظر: دکتر سید امید رستگار

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۳۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: الهام روستایی

استاد راهنما: دکتر محمود شهرخی

داور داخلی: دکتر جمال ارکات

داور خارجی: دکتر علیرضا عیدی

ناظر: دکتر محسن ایثاری

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: امید کلاه زری

استاد راهنما: دکتر هوشنگ دباغ

داور داخلی: دکتر زانیار میرزایی

داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی

ناظر: دکتر صادق سلیمانی

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: پدرام فرزین

استاد راهنما: دکتر سعدون عزیزی

داور داخلی: دکتر علیرضا عبدالله پوری

داور خارجی: دکتر مصطفی قبائی آرانی

ناظر: دکتر صادق سلیمانی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: پوریا حسین پناهی

استاد راهنما: دکتر نوید رضائی

داور داخلی: دکتر هادی طاریمرادی

داور خارجی: دکتر قباد شفیعی

ناظر: دکتر رضا بیگ زاده

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: جهانبخش حسین پناهی

استاد راهنما: دکتر رحمت الله میرزائی

داور داخلی: دکتر مهرداد غلامی

داور خارجی: دکتر نوید رضائی

ناظر: دکتر رضا بیگ زاده

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: خالد زمانی

استاد راهنما: دکتر هادی طاریمرادی

داور خارجی: دکتر مهرداد غلامی

داور داخلی: دکتر نوید رضائی

ناظر: دکتر رضا بیگ زاده

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴:۴۵ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: دلنیا سبحانی

استاد راهنما: دکتر سید امید رستگار

استاد راهنما: دکتر امید رستگار

داور خارجی: دکتر رزگار احمدی

داور داخلی: دکتر فرهاد رحمانی

ناظر: دکتر سعدون عزیزی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: دلنیا سبحانی

استاد راهنما: دکتر سید امید رستگار

استاد راهنما: دکتر امید رستگار

داور خارجی: دکتر رزگار احمدی

داور داخلی: دکتر فرهاد رحمانی

ناظر: دکتر سعدون عزیزی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: دنیا مرادی

استاد راهنما: دکتر عبدالسلام قادری

داور خارجی: دکتر انور محمودی

داور داخلی: دکتر هیبت الله صادقی

ناظر: دکتر نوید رضائی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: رسول سوسنی

استاد راهنما: دکتر هادی طاریمرادی

داور خارجی: دکتر مهرداد غلامی

داور داخلی: دکتر نوید رضائی

ناظر: دکتر رضا بیگ زاده

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۹:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: رضا محمودی

استاد راهنما: دکتر علیرضا عبدالله پوری

استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان طاب

استاد مشاور: دکتر سید امجد سیدی

داور خارجی: دکتر سید امیر شیخ احمدی

داور داخلی: دکتر صادق سلیمانی

ناظر: دکتر آمانج خرمیان

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره

 

نام دانشجو: رضوان سلیمی

استاد راهنما: دکتر سعدون عزیزی

داور خارجی: دکتر ابوالفضل دیانت

داور داخلی: دکتر آمانج خرمیان

ناظر: دکتر برمک بیگ زاده نوعی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر

 

نام دانشجو: زهرا رضائی

استاد راهنما: دکتر منصور لهونیان

داور داخلی: دکتر روناک دقیق

داور داخلی: دکتر بهمن احمدی

ناظر: دکتر آلان شوکتی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: ژوان چاوشی نژاد

استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان طاب

استاد مشاور: دکتر سید امجد سیدی

داور داخلی: دکتر علیرضا عبدالله پوری

داور خارجی: دکتر محمد فتجی

ناظر: دکتر هیبت الله صادقی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: ساسان احمدی

استاد راهنما: دکتر مسعود خلیقی

استاد مشاور: دکتر کامران نوبخت وکیلی

داور داخلی: دکتر کاوه کرمی

داور داخلی: دکتر آرمان مام عزیزی

ناظر: دکتر محمد رشید سلیمی

گروه: مهندسی معدن

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: سجاد عبدالملکی

استاد راهنما: دکتر روناک دقیق

داور داخلی: دکتر منصور لهونیان

داور خارجی: دکتر بهمن احمدی

ناظر: دکتر آلان شوکتی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: سجاد عبدالملکی

استاد راهنما: دکتر روناک دقیق

داور داخلی: دکتر منصور لهونیان

داور خارجی: دکتر بهمن احمدی

ناظر: دکتر آلان شوکتی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: سعید بیرانوند

استاد راهنما: دکتر محمود شهرخی

داور داخلی: دکتر انور محمودی

داور خارجی: دکتر هیوا فاروقی

ناظر: دکتر کامران مصطفائی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: سمیه آغه رمضانی

استاد راهنما: دکتر هیوا فاروقی

استاد مشاور: دکتر حسن رسائی

داور داخلی: دکتر هیبت الله صادقی

داور خارجی: دکتر محمود شهرخی

ناظر: دکتر کامران مصطفائی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ آزمایشگاه شبیه سازی

 

نام دانشجو: سوران مجیدی

استاد راهنما: دکتر مسعود ابراهیمی

داور داخلی: دکتر سیروان فرهادی

داور خارجی: دکتر صباح حمیدی

ناظر: دکتر محمد رضائی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: سوسن سیف پناهی

استاد راهنما: دکتر آمانج خرمیان

داور داخلی: دکتر علیرضا عبدالله پوری

داور خارجی: دکتر انور بهرام پور

ناظر: دکتر کامران مصطفائی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: سیروان شازده

استاد راهنما: دکتر حسن بیورانی

استاد مشاور‌: دکتر هیمن گل پیرا

داور داخلی: دکتر نوید رضائی

داور خارجی: دکتر حمید عبدی

داور خارجی: دلخوش اباتریسید حامد

ناظر: دکتر هادی جهانی راد

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۰۹:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: سینا محمدی

استاد راهنما: دکتر روناک دقیق

داور داخلی: دکتر بهمن احمدی

داور خارجی: دکتر صباح حمیدی

ناظر: دکتر آرمان مام عزیزی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: شاهو بی نیاز

استاد راهنما: دکتر صادق سلیمانی

داور داخلی: دکتر فردین اخلاقیان طاب

داور خارجی: دکتر آزاده فاروقی

ناظر: دکتر سید امید رستگار

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۳۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: شروین شجاع فر

استاد راهنما: دکتر صادق سلیمانی

داور داخلی: دکتر محسن رمضانی

داور خارجی: دکتر سید امیر شیخ احمدی

ناظر: دکتر سید امید رستگار

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: شهلا حواس

استاد راهنما: دکتر پرهام مرادی

استاد مشاور: دکتر علیرضا عبدالله پوری

داور داخلی: دکتر روجیار پیرمحمدیانی

داور خارجی: دکتر سید امیر شیخ احمدی

ناظر: دکتر فرهاد رحمانی چیانه

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: عاطفه مرادیانی

استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان طاب

استاد راهنما: دکتر محسن رمضانی

داور داخلی: دکتر فاطمه دانشفر

داور خارجی: دکتر وفا میهمی

ناظر: دکتر علیرضا عیدی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: عبدالحمید فردوسی

استاد راهنما: دکتر آرمان حسنی

داور داخلی: دکتر سیروان فرهادی

داور خارجی: دکتر سید امید رستگار

ناظر: دکتر کامران مصطفائی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: علی ساعد پناه

استاد راهنما: دکتر جمیل بهرانی

استاد مشاور: دکتر بهزاد شاهمرادی

داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی

داور داخلی: دکتر محسن ایثاری

ناظر: دکتر محمد رشید سلیمی

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر

 

نام دانشجو: علی شریعت پناه

استاد راهنما: دکتر عبدالسلام قادری

داور داخلی: دکتر جمال ارکات

داور خارجی: دکتر علیرضا عیدی

ناظر: دکتر نوید رضائی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: علی شهریاری

استاد راهنما: دکتر سعدون عزیزی

استاد مشاور: دکتر فردین احمدی زر

داور داخلی: دکتر آمانج خرمیان

داور خارجی: دکتر جمال زارع پور احمد آبادی

ناظر: دکتر آرمان مام عزیزی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: علیرضا روح اللهی

استاد راهنما: دکتر انور محمودی

استاد مشاور: دکتر نوید رضائی

داور داخلی: دکتر جمال ارکات

داور خارجی: دکتر حمید فرورش

ناظر: دکتر سعدون عزیزی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: غزاله شعبانزاده

استاد راهنما: دکتر انور محمودی

داور داخلی: دکتر جمال ارکات

داور خارجی: دکتر هیوا فاروقی

ناظر: دکتر آرمان مام عزیزی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: فرانک محمودی

استاد راهنما: دکتر هادی جهانی راد

داور داخلی: دکتر محمد رزاقی

داور خارجی: دکتر فرزاد حسین پناهی

ناظر: دکتر نوید رضائی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: کامران مرادی

استاد راهنما: دکتر قباد شفیعی

داور داخلی: دکتر یزدان باتمانی

داور داخلی: دکتر برمک بیگ زاده نوعی

ناظر: دکتر نهیبت الله صادقی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: کاوه نادری

استاد راهنما: دکتر علی حسامی نقشبندی

استاد مشاور: دکتر آناکاگی یودایا

داور داخلی: دکتر هیمن گلپیرا

داور خارجی: دکتر مصطفی پرنیانی

داور خارجی: دکتر سید محمد تقیبطحایی

ناظر: دکتر یزدان باتمانی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: معصومه بابائی

استاد راهنما: دکتر جمیل بهرامی

استاد مشاور: عطا امینی

داور داخلی: دکتر سلمان احمدی

داور داخلی: دکتر محسن ایثاری

ناظر: دکتر فرهاد رحمانی چیانه

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر

 

نام دانشجو: کیوان قادری

استاد راهنما: دکتر مسعود خلیقی

داور داخلی: دکتر آرمان مام عزیزی

داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی

ناظر: دکتر کامران مصطفائی

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: متین لطیفی

استاد راهنما: دکتر انور محمودی

داور داخلی: دکتر هیبت الله صادقی

داور خارجی: دکتر عبدالسلام قادری

ناظر: دکتر صادق سلیمانی

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: محسنه امجدیان

استاد راهنما: دکتر آمانج خرمیان

داور داخلی: دکتر سعدون عزیزی

داور خارجی: دکتر انور بهرام پور

ناظر: دکتر علیرضا عبدالله پوری

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: مهدی تعالی

استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی

داور داخلی: دکتر هیبت الله صادقی

داور خارجی: دکتر جمال ارکات

ناظر: دکتر علیرضا عبدالله پوری

گروه: مهندسی صنایع

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: میلاد آذری

استاد راهنما: دکتر آرمان صادقی

داور داخلی: دکتر منصور لهونیان

داور داخلی: دکتر مسعود ابراهیمی

ناظر: دکتر سید کیهان حسینی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: میلاد صفری

استاد راهنما: دکتر یزدان باتمانی

داور داخلی: دکتر قباد شفیعی

داور خارجی: دکتر کاوه کرمی

ناظر: دکتر هیبت الله صادقی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: میلاد قنبری

استاد راهنما: دکتر آرمان حسنی

داور داخلی: دکتر سیروان فرهادی

داور داخلی: دکتر بهمن احمدی

ناظر: دکتر سید کیهان حسینی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ تالار دکتر شیبانی

 

نام دانشجو: نظام جعفری

استاد راهنما: دکتر جمیل بهرامی

داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی

داور داخلی: دکتر محسن ایثاری

ناظر: دکتر میثم اکبری

گروه: مهندسی عمران

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر

 

نام دانشجو: نوید صلاحیان

استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان

استاد مشاور: دکتر سید امجد سیدی

داور داخلی: دکتر روجیار پیرمحمد یانی

داور خارجی: دکتر شاهرخ اسماعیلی

ناظر: دکتر سید کیهان حسینی

گروه: مهندسی کامپیوتر

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر

 

نام دانشجو: هومن فتح الله زاده

استاد راهنما: دکتر مسعود ابراهیمی

استاد مشاور: دکتر سیروان فرهادی

داور داخلی: دکتر روناک دقیق

داور خارجی: دکتر بهار امانی

ناظر: دکتر هاشم شاهسونی

گروه: مهندسی مکانیک

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰ سالن جلسات ساختمان شماره ۱

 

نام دانشجو: وریا گویلی

استاد راهنما: دکتر یزدان باتمانی

استاد مشاور: دکتر پرهام مرادی

داور داخلی: دکتر برمک بیگ زاده نوعی

داور خارجی: دکتر جمال ارکات

ناظر: دکتر آلان شوکتی

گروه: مهندسی برق

​​​​​​​زمان و مکان برگذاری: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۰ سایت آموزشی گروه کامپیوتر