04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد امیر پرنوری مورخ 1402/06/28 ساعت 12:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/28 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
تحليل و شبيه سازي شبكه هاي سلولي بهينه مبتني بر ارتباطات دستگاه به دستگاه

نام دانشجو:
امیر پرنوری