04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ایوب فتاحی مورخ 1402/06/29 ساعت 12:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
ارائه يك رويكرد راهزن چند دست براي برون¬سپاري محاسبات در سيستم¬هاي رايانش لبه وسايل نقليه

نام دانشجو:
 ایوب فتاحی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر