04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حمید یزدانی مورخ 1402/06/26 ساعت 08:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه:
تسويه بازار در شبكه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن حالت جزيره اي ريزشبكه ها و اثر بارهاي پاسخگو

نام دانشجو:
حمید یزدانی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق