04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آرش سهرابی مورخ 1402/06/18 ساعت 11:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/18 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
طبقه  بندي متن كردي با استفاده از يك الگوريتم بهينه  سازي

نام دانشجو:
آرش سهرابی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر