04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهناز مرادی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/20 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
شبكه كانولوشن گراف ناهمگن با استفاده از مكانيسم توجه و تجميع فرامسير و فرا ساختار

نام دانشجو:
مهناز مرادی

 

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر