04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مسعود اکبری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/18 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
سيستم هاي توصيه گر مبتني بر اعتماد با تركيب يادگيري عميق و مكانيزم توجه

نام دانشجو:
مسعود اکبری

 

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر