04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ارينا محمدي مورخ 1402/06/21 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/21 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
كشف جامعه در گراف‌هاي خصيصه دار  با استفاده از تجزيه سه¬عامله ماتريس نامنفي مشترك

نام دانشجو:
ارينا محمدي

 

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر