04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آرام عزیزی مورخ 1402/06/26 ساعت 12:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
سيستم پمپاژ آب خورشيدي با استفاده از موتور جريان مستقيم بدون جاروبك

نام دانشجو:
 آرام عزیزی

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق