11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد محسن رضائی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
بارزدايي در ريز شبكه با لحاظ اينرسي مجازي

نام دانشجو:
محسن رضائی

استاد راهنما اول: 
دکتر حسن بیورانی_استاد گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر هیمن گل پیرا_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر رضا بیگ زاده_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر نوید رضائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر قباد شفیعی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق